Indien u een vraag of klacht hebt over beroepsmatig handelen, dan vinden wij het prettig deze in eerste instantie zelf met u te bespreken. U kunt daarbij desgewenst een derde persoon of mediator meenemen om u te steunen. Als u ondersteuning wenst van een externe patiënt vertrouwenspersoon, dan kunt u hierom vragen via https://www.pvp.nl/.

Wanneer dit gesprek geen uitkomst biedt, dan kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP). Zie voor meer informatie hierover: https://www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/.

Mocht deze regeling evenmin tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer, claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog, verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport, en klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van het College van Toezicht te lang geleden hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor behandeling.

Zie voor meer informatie: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/contact en https://www.psynip.nl/het-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/.

error: Content is protected !!