sep, 01 2018

Contra-expertise & Second opinion

Algemeen

Onder een contra-expertise wordt verstaan: een nieuw (volledig of gedeeltelijk) onderzoek door een andere, bij voorkeur onafhankelijke deskundige.

Onder een second opinion wordt verstaan: de beoordeling van een bestaand onderzoek door een andere, bij voorkeur onafhankelijke deskundige.

In het geval van volwassenen voorziet de wet WGBO in een vastgelegd recht op second opinion bij een geneeskundige behandeling. Iedere cliënt mag aan zijn of haar behandelend arts, psychiater of psycholoog vragen om een second opinion door een tweede professional en mag hierin niet door zijn of haar eigen behandelaar worden tegengewerkt. De behandelende professional is bij de wet verplicht om mee te werken aan een doorverwijzing voor een second opinion.

Het staat iedere cliënt vrij om zelf met een contra-expertise of second opinion te komen.

Voor wie?

(Jong)volwassenen vanaf 17 jaar. Nederlands kunnen spreken en lezen verdient de voorkeur, maar is niet noodzakelijk.

Vraagstellingen

 • er is binnen de GGZ een psychische stoornis bij mij vastgesteld, maar ik ben het daar niet mee eens en wil mijzelf opnieuw, onafhankelijk laten onderzoeken
 • de rechter heeft in het kader van een civiele zaak geoordeeld dat ik als gevolg van een psychische stoornis onbekwaam ben om mijn kinderen op te voeden, maar ik ben het daar niet mee eens en wil mijzelf opnieuw, onafhankelijk laten onderzoeken
 • er is in het kader van een civiele zaak een onderzoek uitgevoerd door de Raad van de Kinderbescherming en ik ben het niet met de conclusies eens en wil mijzelf opnieuw, onafhankelijk laten onderzoeken
 • er is in het kader van een strafzaak een onderzoek naar mijn persoon uitgevoerd door een ambulante Pro Justitia-rapporteur of door het Pieter Baan Centrum en en ik ben het niet met de conclusies eens en wil mijzelf opnieuw, onafhankelijk laten onderzoeken

Prijs

De prijs van een contra-expertise of second opinion wordt in samenspraak met de opdrachtgever bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier. Sommige verzekeraars vergoeden (deels) een second opinion, aangezien het recht hierop wettelijk is vastgelegd in de WGBO. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

Indien de contra-expertise of second opinion een civiele zaak in het kader van de jeugdzorg betreft (bijvoorbeeld een contra-expertise, second opinion of aanvullend onderzoek op een onderzoek/uitspraak van de Raad voor de Kinderbescherming inzake OTS (=Onder Toezicht Stelling) of gezag), dan is het mogelijk met een beroep op Art 810a ten aanzien van het wettelijk vastgelegde recht op contra-expertise van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering een verzoek bij de rechter in te dienen tot het benoemen van een expediteur en vergoeding van de onderzoekskosten. Een rechter mag dit verzoek overigens weigeren. Ouders kunnen in dat geval zelf (op eigen kosten) een expediteur aandragen. Let op: indien een derde partij uw onderzoek betaalt, heeft dat consequenties voor uw autonomie ten aanzien van de uiteindelijke rapportage, zie Vertrouwelijkheid en Autonomie.

Indien de contra-expertise of second opinion een lopende strafzaak betreft (bijvoorbeeld een contra-expertise, second opinion of aanvullend onderzoek op een reeds uitgevoerde Pro Justitia-rapportage of onderzoek door het Pieter Baan Centrum), dan is het raadzaam om de rechter-commissaris via de advocaat te verzoeken om een officiële benoeming van de forensisch gedragskundige. Hiermee wordt niet alleen de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd, maar zijn ook de hiermee gepaard gaande kosten gedekt, aangezien de rechtbank dan opdrachtgever wordt (let op: indien een derde partij uw onderzoek betaalt, heeft dat consequenties voor uw autonomie ten aanzien van de uiteindelijke rapportage, zie Vertrouwelijkheid en Autonomie.

Voorbeeld Contra-Expertise*

Bij Mw. S., een 40-jarige Nederlandse vrouw, werd door de GGZ na 1 intakegesprek een “bipolaire stoornis” vastgesteld op basis van “stemmingswisselingen” die Mw. S. ervoer. Mw. S. had twijfels bij deze diagnose en wilde zich niet zonder meer overgeven aan een medicamenteuze behandeling. Zij besloot zelfstandig een volledig persoonlijkheids- en klachtenonderzoek te laten uitvoeren met als belangrijkste vraag hoe haar stemmingsklachten het best begrepen kunnen worden.

Uit de contra-expertise kwam het volgende naar voren:

“Er blijken uit dit onderzoek geen aanwijzingen voor een bipolaire stoornis (Type I noch II). Mw. S. is rond 20-jarige leeftijd geruime tijd opgenomen geweest en er is nooit een bipolair beeld bij haar vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de behandeling die in 2006 en 2015 plaatsvond. Mw. S. is thans 40 jaar. De kans dat zich in de afgelopen jaren pas een bipolaire stoornis bij haar heeft geopenbaard is in strijd met de kennis die in de wetenschap over deze stoornis bestaat; de gemiddelde leeftijd bij aanvang van een bipolaire stoornis is 18 jaar.

Er is bij Mw. S. wel sprake van een ernstige depressie en van ernstige PTSS-klachten. Ondergetekende ziet geen reden Mw. S. in het kader van een zorgprogramma voor bipolaire stoornissen te behandelen (al dan niet met medicatie) en raadt dat zelfs uitdrukkelijk af”.

Al het cliëntmateriaal dat op deze website wordt getoond is in overleg met de betreffende personen geanonimiseerd en al deze personen hebben schriftelijk toestemming gegeven voor het gebruik van hun materiaal

Voorbeeld Second Opinion*

Dhr. P., een Nederlandse man van 62 jaar, werd na een assessment door extern Bureau X wegens “onvoldoende capaciteiten” afgewezen voor een functie in zijn eigen bedrijf waar hij al 30 jaar naar tevredenheid functioneert. Dhr. P. besloot zelfstandig een onafhankelijk IQ-onderzoek te laten uitvoeren en de assessment door Bureau X te laten beoordelen door een onpartijdige deskundige.

Uit de second opinion kwam het volgende naar voren:

“Uit het IQ-onderzoek blijkt dat Dhr. P. op alle indexen hoog scoort en dat er geen “minder sterke kanten” binnen het intelligentieprofiel aan te wijzen zijn, en zeker niet in de mate die de assessment van Bureau X doet vermoeden. Dhr. P. toont zich zowel bij het IQ-onderzoek als op de neuropsychologische tests flexibel, weinig afleidbaar, aandachtig, creatief, volhardend en snel. Zijn prestatie is over de hele linie opvallend sterk.

Het is niet alleen onduidelijk op welke concrete waarnemingen (en in vergelijking met welke normgroep) de gegevens van Bureau X gebaseerd zijn, het is eveneens moeilijk na te volgen dat cliënt zo slecht zou scoren op de vaardigheden die Bureau X beschrijft.

Wat wel voorstelbaar is op basis van het onderhavige onderzoek is dat Dhr. P. als gevolg van zijn zeer sterk ontwikkelde intellectuele vermogen diverse opgaven uit de assessment van Bureau X (die cliënt thuis, in zijn eentje achter de computer heeft afgelegd) ‘verkeerd’ heeft begrepen doordat hij ze ingewikkelder heeft opgevat dan voor de gemiddelde doelgroep de bedoeling is”.

Tijdspad

Hoe gaat het proces in z'n werk?

 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  01
  Aanvraag contra-expertise of second opinion
  Voor een Pro Justitia-rapportage waarbij de rechtbank/het OM de rapporteur heeft benoemd geldt dat de rapporteur verplicht is de rapportage binnen 7 weken na de benoeming af te ronden. In andere gevallen kan in samenspraak het tijdspad worden bepaald.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  02
  Onderzoeksgesprekken
  We hebben een aantal afspraken, waarbinnen ik aan de hand van het dossier, gesprekken, tests en mogelijk hetero-anamnese, de onderzoeksvraag tracht te beantwoorden.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  03
  Ik schrijf het conceptrapport
  Voor een Pro Justitia-rapportage waarbij de rechtbank/het OM de rapporteur heeft benoemd geldt dat de rapporteur verplicht is de rapportage binnen 7 weken na de benoeming af te ronden. In andere gevallen kan in samenspraak het tijdspad worden bepaald.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  04
  Bespreking conceptrapport
  De rapportage wordt altijd eerst met jou besproken, voordat deze naar de opdrachtgever wordt gestuurd. Indien jij of je advocaat de opdrachtgever is, heb je in een strafzaak blokkeringsrecht. Als de rechtbank/het OM de opdrachtgever is, heb je dat recht niet.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  05
  Vaststelling definitief rapport
  Nadat ik jouw aanvullingen heb verwerkt, stuur ik het definitieve rapport naar de opdrachtgever.
error: Content is protected !!