Privacyverklaring

Van Vliet Psychodiagnostiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Vliet Psychodiagnostiek houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de WGBO en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van Vliet Psychodiagnostiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Van Vliet Psychodiagnostiek verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden. Voor deze doelstelling kan Van Vliet Psychodiagnostiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • geboortedatum
 • adres
 • postcode
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • opleiding
 • gehuwd/gescheiden

En van uw verwijzer (indien van toepassing):

 • geslacht
 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • adres
 • postcode
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Van Vliet Psychodiagnostiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een accountant.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partij (verwerker) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, zoals uw huisarts/verwijzer, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Van Vliet Psychodiagnostiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

E-mail

Door Van Vliet Psychodiagnostiek verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Dit geldt in het bijzonder voor (para-)medische en/of pedagogische en/of behandelinformatie.

Van Vliet Psychodiagnostiek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Website

Van Vliet Psychodiagnostiek stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze activiteiten en dat u een bezoek brengt aan de website. Hoewel de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen te allen tijde mogelijk. Aan de inhoud van de website kunnen daardoor op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Van Vliet Psychodiagnostiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website.

Virussen en veiligheid

De website van Van Vliet Psychodiagnostiek wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden. Deze website bevat tevens links bevatten naar andere websites. Van Vliet Psychodiagnostiek is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

Uw vragen, suggesties en commentaar

Van Vliet Psychodiagnostiek wenst geen vertrouwelijke informatie via haar website te ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd.

Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, commentaar, enz., die wij van u ontvangen, wordt door Van Vliet Psychodiagnostiek gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Van Vliet Psychodiagnostiek behoudt zich het recht voor deze door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van sessie-cookies. Sessie cookies zijn tijdelijke cookies en deze worden verwijderd wanneer de browser afgesloten wordt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Van Vliet Psychodiagnostiek

Postbus 94598

1090 GN

Amsterdam

06-12916547

error: Content is protected !!