Vertrouwelijkheid van gegevens

Volgens de beroepscode is het contact tussen een volwassen cliënt en een psycholoog vertrouwelijk. Dit betekent dat in het geval van een volwassen cliënt de psycholoog niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden (werkgever, partner, coach, huisarts, et cetera) mag vertellen wat er met de cliënt besproken is. Hetzelfde geldt voor de inhoud of conclusie van het diagnostisch onderzoek. Deze wordt, indien het onderzoek in opdracht van de cliënt is uitgevoerd, door de psycholoog uitsluitend aan de cliënt overgebracht, bij voorkeur schriftelijk.

De psycholoog mag wel (anoniem) informatie over de cliënt verstrekken aan een andere beroepsuitoefenaar in het kader van intervisie, supervisie of onderwijs.

De psycholoog is wettelijk gebonden de plicht tot geheimhouding te verbreken indien het prijsgeven van informatie over de cliënt een (potentieel) (levens)bedreigende situatie voor de cliënt of derden kan voorkomen.

Opvragen gegevens van derden

De psycholoog vraagt uitsluitend informatie bij derden (huisarts, andere hulpverleners uit het verleden, coach, werkgever, partner) op met schriftelijke toestemming van de cliënt.

Schriftelijke gegevens die via derden tot de psycholoog komen (huisartsbrieven, door de partner ingevulde tests, eerdere rapporten) vallen onder de bewaar- en vernietigingsplicht van de psycholoog (zie hieronder).

Rapportage in opdracht van derden

Bij rapportage in opdracht van derden (andere behandelaar, werkgever) geldt de geheimhoudingsplicht in zoverre niet, dat de psycholoog de opdrachtgevende derde informatie over de cliënt verstrekt die past bij de vraagstelling voor het onderzoek.

Deze informatie wordt eerst ter inzage en feitelijke correctie aan de cliënt voorgelegd door de psycholoog.

Correctierecht

De gegevens in de rapportage, waarvan de cliënt aannemelijk maakt dat ze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doen gezien de doelstelling van de rapportage, worden door de psycholoog gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd.

Dit geldt niet voor de bevindingen en conclusies; deze behoren tot de professionele verantwoordelijkheid van de psycholoog.

Blokkeringsrecht

De cliënt heeft het recht om de rapportage aan de externe opdrachtgever te blokkeren. Dat recht is er niet als het blokkeringsrecht op grond van een wettelijke regeling niet van toepassing is verklaard of wordt uitgesloten. De psycholoog kan, in geval er geen wettelijke regeling van toepassing is, ook tot het oordeel komen dat er een zwaarwegend belang bestaat dat zich tegen het blokkeringsrecht verzet.

In beide gevallen stelt de psycholoog de cliënt in de gelegenheid eventuele bezwaren tegen de rapportage op schrift te stellen en deze gelijktijdig met de rapportage naar de externe opdrachtgever te sturen. Als de cliënt geen recht heeft om de rapportage te blokkeren, dient de psycholoog de cliënt daarop voorafgaande aan de professionele relatie schriftelijk te wijzen. De cliënt ontvangt, ook wanneer hij of zij de rapportage niet kan blokkeren, altijd een afschrift van de uiteindelijke rapportage.

Inzage van het dossier

De volwassen cliënt (18 jaar en ouder) heeft krachtens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) te allen tijde recht op inzage in zijn of haar eigen dossier.

Dit dossier bevat: de correspondentie met de cliënt en eventuele derden, de vraagstellingen voor het onderzoek, de aantekeningen van losse gesprekken, ingevulde tests, testuitslagen, en de uiteindelijke rapportage. Werkaantekeningen en gegevens die door derden over andere personen (bijvoorbeeld de partner) aan de psycholoog zijn verstrekt vallen niet onder het inzagerecht.

In het geval dat ouders de opdrachtgever zijn voor onderzoek bij een puber/adolescent tussen 12-18 jaar, dan geldt dat de puber/adolescent bezwaar kan maken tegen inzage van de gegevens door de ouders.

Een cliënt hoeft geen reden op te geven om het dossier in te zien of hier een afschrift van te ontvangen (wettelijk verplichte kosten maximaal €22,50). De cliënt moet het verzoek wel schriftelijk doen. U kunt uw verzoek om inzage en/of een afschrift van (een deel van) uw dossier, per mail indienen of via het formulier op deze pagina.  Voorbeelden van standaardbrieven voor inzage of kopie dossier vindt u  hier.

Bewaartermijn van het dossier

Na beëindiging van de professionele relatie bewaart de psycholoog het dossier van de cliënt maximaal 15 jaar, of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd.

Vernietigen van het dossier

De psycholoog vernietigt uw dossier als de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

De cliënt kan zelf ook eerder om vernietiging van uw dossier vragen. De cliënt moet hiertoe schriftelijk een verzoek indienen. De cliënt hoeft het verzoek niet te motiveren. Een standaardbrief voor verzoek om vernietiging van uw dossier vindt u hier.

Klachten

Indien u een vraag of klacht hebt over beroepsmatig handelen, dan vinden wij het prettig deze in eerste instantie zelf met u in persoon te bespreken. U kunt daarbij desgewenst een derde persoon of mediator meenemen om u te steunen. Als u ondersteuning wenst van een externe patiënt vertrouwenspersoon, dan kunt u ondersteuning vragen via https://www.pvp.nl/.

Indien u hulp wenst bij het indienen van uw klacht, of behoefte hebt aan advies hierover, dan kunt u contact opnemen met het Nationale Zorgnummer van Patiëntenfederatie, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid via telefoon 0900 – 23 56 780 (€ 0,20 per gesprek) of stuur een e-mail via nationalezorgnummer.nl.

Wanneer een gesprek geen uitkomst biedt, dan kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP). Zie voor meer informatie hierover: https://www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/.

Mocht deze regeling evenmin tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam. Zie voor meer informatie: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/contact en https://www.psynip.nl/het-nip/contact-mijn-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/.

De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer, claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog, verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport, en klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van het College van Toezicht te lang geleden hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor behandeling.

error: Content is protected !!